تبلیغات
`~'*¤!||!¤*'~`(( دربســت تا شهر بهشت ))`~'*¤!||!¤*'~` - خواب روی پشت بوم

البته شعر برای كسی كه لهجه مشهدی بلد نباشه سخته ولی من زیرش توضیح واضحات رو میدم.

 البته به دلیل قدیمی بودنش ۱۰ بیتشو بازسازی کردم(از خودک در وکردم)

خواب روی پشت بام

تو تابستون خواب رو پوشتِ بوم صِفا دِره

اما خوابـــــــــیدنِِشَم هزار تا مــــاجِرا دره

یادُمه بِخوردوكی هَمــــسَدَما مَش رمِضون

وَقته از شِدت گرمـــــا ها می آمد به اَمون

رَختخوابایه بزرگه ره میذاشت روی سرش

بــــــین راه بیـــخودی قِر میفتاد تو كِمَرش

با كمی كِشكِله تو مُخوُرد گُرُمبَستی زِمین

محشری به پا مِرَفت وُ خِنده ای بیا ببین

چارتا چوبِ خِده ره، رو پوشت بوم هوا مِكِرد

رخت خوابشه ،ای ساختی از همه سیوا مِكِرد

دو سه تا چَدُر شبِ رَختخوابی سرخُ وسیاه

پیــــــچازی،چارخَنه وُ آبی و زرد راه راه

دُور چوبا  سَر هَمدِگَر بــــــــــــهم گره مِزَد

تا كِه خیره نَره از دور به او چِشم حیزُ و بد

زَن او لِنگِ بِچه یِ سه سالَشه مِبست طِناب

كه مِبادا نصف شو بیوفته راه میونِ خواب

سَره او طِنابِ رَم مِبَست به لِنگایه باباش

تا اَگر بِچه دُوید بابایه دَر بیه صداش

بعضی وقتام شام شَب رَم رُوی پُشت بوم مُخورد

اََزو آســـــــــــــــــــمونُ و او هوا چه لذتی مُبُرد

آب نِبات شاپِرَك با چائی های تازه دم

قیلونم زیر لب ،بود كجا فكر درد و غم

فانوسَم رُوشــــنُ اَما برِیِ همو یَكریزه نور

دو هزار تا كخ كِلَخ بِساطشا بود اونجه جور

پَشه و شاپِرك و مِلخ با سوسكُ و عنكِبوت

یكی شیپور مِزد و او یكی ساز او یكی سوت

بِریِ نورِ چراغ بود، چراغِ خاموش مِرفت

بِچَشا تو تاریكی مُخابید و از هوش مِرفت

امّا نِصبِ شو، اگر او بِچِگه بیدار مِشُد

زِمینه دعوا بِره همساده ها تیار مِشد

هَمو جور كه بِچگه عرعرو ونگُ ونگ مِزد

صد تا سَر از تو صد تا رختخواب در میامد

یِكیَم مُگُفت ای بچه مثل باباش خُنُكه

بذار او پِستونَكه تو دهنش تا بُمُكه

دو تائی كِنار هم صِفا بود و راز و نیاز

شَبه دیر مُخابیدن صُبحی قضا مُشُد نِماز

.........................................

........................................

سَرِ آفتاب تازه گفتگو چی بود رو پشت بوم

زَنه دعوا داشت مُخاست از شوهره پول حموم

هرچی بود رختخوابه جمعُ حصیریَم بالاش

آفتابه گرمُ و تُموزم مِتابید به لابِلاش

معنی:

بیت 1 = دِره :داره

بیت2 = خوردوكی: كوچكی خردی

بیت 4= كشكله تو=گیج رفتن سر _   گُرُمبست:محكم طوری كه صدا بده      _ مِرفت: میرفت

بیت5= خِده : چوب دراز  _ ای ساختی: این شكلی

سیوا: سوا كردن جدا كردن

 بیت 6= چَدُر: چادر _ پیچازی :نوعی چادر

بیت 9= رَم :هم

بیت 12= یكریزه: مقدار كم _ كخ كِلَخ: حشره

بیت 17= خُنُكه : لوسه _ بُمُكه: عمل مكیدن

 

اگر بازم مشكلی در معنی هست بگین تا بگمتاریخ : شنبه 14 اردیبهشت 1392 | 07:42 ق.ظ | نویسنده : °o.O ( حمیــد مشهدی ) O.o° | نظرات